Thêm thanh thông báo

Bạn có thể thêm thanh thông báo vào cửa hàng trực tuyến để hiển thị thông tin quan trọng về doanh nghiệp của mình.

Bạn có thể thêm thanh thông báo để làm nổi bật các thông tin sau:

 • Bất kỳ sự chậm trễ vận chuyển hoặc khu vực không chấp nhận lô hàng quốc tế
 • Bất kỳ trang chính sách mới hoặc cập nhật nào
 • Bất kỳ chương trình khuyến mãi nào đang được cung cấp tại thời điểm này, chẳng hạn như giảm giá hoặc thẻ quà tặng mới

Một số chủ đề có tính năng thanh thông báo tích hợp, trong khi những chủ đề khác yêu cầu bạn tải xuống ứng dụng để hiển thị thanh thông báo.

Thêm thanh thông báo

Bạn chỉ có thể có một phần thanh thông báo trong chủ đề của mình nhưng bạn có thể thêm tối đa sáu khối vào phần thanh thông báo để thêm nhiều thanh thông báo. Chỉ có thể thêm khối thanh thông báo vào phần thanh thông báo.

Các bước:

 1. Từ trang quản trị Shopify, đi tới Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề .
 2. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa rồi nhấp vào Tùy chỉnh .
 3. Dưới Thanh thông báo , nhấp vào Thông báo .
 4. Nhập văn bản thông báo của bạn.
 5. Tùy chọn: Bấm vào trường Liên kết , rồi thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Nhập URL để hướng khách hàng của bạn đến một vị trí cụ thể.
  • Sử dụng menu thả xuống để chọn một trang trên cửa hàng trực tuyến của bạn.
 6. Nhấp vào để lưu .

Bạn có thể xếp các biểu ngữ thông báo. Nhấn Add notification để thêm thanh thông báo bổ sung.

Chỉnh sửa thanh thông báo

Bạn có thể chỉnh sửa thanh thông báo để thay đổi văn bản, màu sắc hoặc liên kết bất kỳ lúc nào. Nếu bạn có nhiều thanh thông báo, bạn có thể sắp xếp lại các thanh thông báo bằng cách nhấp và kéo biểu tượng ⋮⋮ .

Các bước:

 1. Từ trang quản trị Shopify, đi tới Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề .
 2. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa rồi nhấp vào Tùy chỉnh .
 3. Bấm vào thanh thông báo mà bạn muốn chỉnh sửa, sau đó thực hiện các thay đổi.
 4. Tùy chọn: Nhấp và kéo biểu tượng ⋮⋮ để di chuyển thanh thông báo sang thứ tự khác.
 5. Nhấp vào để lưu .

Ẩn hoặc xóa thanh thông báo

Bạn có thể ẩn hoặc xóa thanh thông báo mà bạn không muốn hiển thị trên cửa hàng trực tuyến. Việc ẩn thanh thông báo sẽ xóa thanh thông báo đó khỏi cửa hàng trực tuyến của bạn mà không xóa nó và bạn có thể hiện thanh thông báo để hiển thị lại trên cửa hàng trực tuyến của mình. Xóa thanh thông báo là hành động vĩnh viễn không thể hoàn tác.

 1. Từ trang quản trị Shopify, đi tới Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề .
 2. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa rồi nhấp vào Tùy chỉnh .
 3. Nhấp vào nút chuyển đổi Thanh thông báo để hiển thị danh sách các thanh thông báo của bạn.
 4. Loại bỏ thanh thông báo bằng cách sử dụng một trong các phương pháp sau:
  • Để ẩn thanh thông báo, hãy di con trỏ chuột lên khối thông báo, sau đó nhấp vào biểu tượng con mắt.
  • Để xóa thanh thông báo, hãy nhấp vào thanh thông báo bạn muốn xóa, sau đó nhấp vào Xóa khối .
 5. Nhấp vào để lưu .