Tôi có thể thêm nhãn tùy chỉnh vào sản phẩm của mình không?

Be Yours hỗ trợ thêm nhãn tùy chỉnh vào thẻ sản phẩm mà bạn sẽ thấy trên các trang bộ sưu tập hoặc phần bộ sưu tập nổi bật của mình.

Sau khi thiết lập, mỗi sản phẩm sẽ có một hoặc nhiều nhãn. Tất cả các nhãn của sản phẩm đều có cùng màu nền, có thể tùy chỉnh.

Tính năng này đang hoạt động dựa trên metafields . Vì vậy, tất cả những gì bạn phải làm là thêm định nghĩa siêu trường dữ liệu , sau đó đặt nhãn cho sản phẩm bạn muốn.

Trên trang này

Yêu cầu

 • Be Yours 4.0.0 trở lên

Thêm định nghĩa siêu trường

Trước khi có thể thêm nhãn tùy chỉnh (giá trị siêu trường) cho các sản phẩm cụ thể, bạn cần thêm định nghĩa siêu trường cần thiết cho thông tin này.

 1. Từ trang quản trị Shopify, đi tới Cài đặt > Siêu trường dữ liệu > Sản phẩm
 2. Nhấp vào Thêm định nghĩa
 3. Trong trường Tên , nhập Product label , sau đó nhấp vào ' Nhãn sản phẩm ' được tạo khi bạn nhập từ danh sách. Đây là siêu dữ liệu được sử dụng để lưu trữ văn bản nhãn, chẳng hạn như "Mới", "Sắp ra mắt"...
 4. Trong trường Không gian tên và khóa , nhập theme.label
 5. Nhấn Chọn loại nội dung rồi chọn Văn bản
 6. Chọn Văn bản một dòng rồi chọn Chấp nhận danh sách giá trị . Bằng cách sử dụng danh sách giá trị, bạn có thể thêm nhiều nhãn cho một sản phẩm.
 7. Bấm Lưu để lưu định nghĩa
 8. Bây giờ bạn sẽ thấy nhãn Sản phẩm trong danh sách định nghĩa.
 9. Bây giờ, chúng ta cần thêm một định nghĩa khác để lưu trữ màu nền của nhãn. Nhấp vào Thêm định nghĩa một lần nữa.
 10. Trong trường Tên , nhập Product label color
 11. Trong trường Không gian tên và khóa , nhập theme.label_color
 12. Nhấn Chọn loại nội dung rồi chọn Màu sắc
 13. Bấm Lưu để lưu định nghĩa
 14. Bây giờ bạn sẽ thấy màu nhãn Sản phẩm trong danh sách định nghĩa.

Đặt nhãn và màu nền

 1. Trong quản trị viên của bạn, bên trong Sản phẩm , nhấp vào sản phẩm bạn muốn thêm nhãn
 2. Cuộn xuống Metafields , sau đó nhấp vào Show all để mở các giá trị metafield của sản phẩm
 3. Bạn sẽ thấy nhãn Sản phẩmmàu nhãn Sản phẩm tại đây
 4. Để đặt nhãn, hãy nhấp vào trường Nhãn sản phẩm . Nhập nhãn của bạn vào hộp văn bản mặc định. Ví dụ: trong ảnh chụp màn hình bên dưới, 'Mới' là nhãn của tôi. Nếu muốn thêm nhiều lables chỉ cần nhấn Add item để thêm text box khác sau đó nhập giá trị bạn muốn
 5. Để đặt màu nền cho nhãn các bạn nhấn vào trường Màu nhãn sản phẩm rồi chọn màu theo ý muốn.
 6. Nhấp vào Lưu để lưu thay đổi của bạn