Thêm và xóa các nút thanh toán động

Khách hàng có thể sử dụng nút thanh toán động để mua nhanh sản phẩm họ đang xem. Họ bỏ qua giỏ hàng và hoàn tất thanh toán bằng phương thức thanh toán được hiển thị trên nút. Nút này tự động thay đổi để phản ánh phương thức thanh toán nhanh ưa thích của khách hàng.

Bạn có thể thêm hoặc xóa nút thanh toán động trên bất kỳ phần nào của cửa hàng trực tuyến có nút Thêm vào giỏ hàng.

Thêm hoặc xóa nút thanh toán động trên trang sản phẩm

Các bước:

 1. Từ trang quản trị Shopify, đi tới Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề .
 2. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa rồi nhấp vào Tùy chỉnh .
 3. Mở menu thả xuống ở đầu trang.
 4. Chọn Sản phẩm > Sản phẩm mặc định để tải mẫu trong trình chỉnh sửa chủ đề.
 5. Trong Thông tin sản phẩm , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Nếu thông tin sản phẩm của bạn có khối nút mua thì hãy nhấn vào nút Mua .
  • Nếu thông tin sản phẩm của bạn không có khối nút mua, hãy nhấp vào + Thêm khối rồi chọn nút Mua .
 6. Chọn hoặc bỏ chọn Hiển thị nút thanh toán động .
 7. Nhấp vào để lưu .

Thêm hoặc xóa các nút thanh toán động trên trang chủ của bạn

Nếu trang chủ của bạn bao gồm phần sản phẩm nổi bật có nút Thêm vào giỏ hàng thì bạn có thể thêm hoặc xóa các nút thanh toán động trên phần đó.

Các bước:

 1. Từ trang quản trị Shopify, đi tới Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề .
 2. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa rồi nhấp vào Tùy chỉnh .
 3. Nhấp vào Thêm phần .
 4. Nhấp vào Sản phẩm nổi bật và thực hiện một trong những thao tác sau:
  • Nếu sản phẩm nổi bật của bạn có khối nút mua thì hãy nhấp vào nút Mua .
  • Nếu sản phẩm nổi bật của bạn không có khối nút mua, hãy nhấp vào + Thêm khối rồi chọn nút Mua .
 5. Chọn hoặc bỏ chọn Hiển thị nút thanh toán động .
 6. Nhấp vào để lưu .

Thêm nút thanh toán động vào các sản phẩm đã chọn

Nếu bạn muốn thêm nút thanh toán động vào một số trang sản phẩm nhưng không phải các trang khác thì bạn cần tạo một mẫu thay thế. Mẫu thay thế là mẫu mã chủ đề trùng lặp mà bạn có thể chỉnh sửa mà không ảnh hưởng đến mẫu gốc. Bạn có thể thêm các nút thanh toán động vào mẫu thay thế của mình, sau đó chỉ sử dụng mẫu đó cho một số sản phẩm.

Để tạo mẫu sản phẩm thay thế, hãy xem Tạo mẫu thay thế .

Sau khi tạo mẫu sản phẩm thay thế và gán mẫu đó cho một sản phẩm , bạn cần bật nút thanh toán động cho sản phẩm đó.

Các bước:

 1. Từ trang quản trị Shopify, đi tới Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề .
 2. Tìm chủ đề mà bạn đã tạo mẫu thay thế rồi nhấp vào Tùy chỉnh .
 3. Trong trình chỉnh sửa chủ đề, hãy truy cập trang sản phẩm của sản phẩm mà bạn đã chỉ định mẫu thay thế.
 4. Trong Thông tin sản phẩm , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Nếu thông tin sản phẩm của bạn có khối nút mua thì hãy nhấn vào nút Mua .
  • Nếu thông tin sản phẩm của bạn không có khối nút mua, hãy nhấp vào + Thêm khối rồi chọn nút Mua .
 5. Chọn hoặc bỏ chọn Hiển thị nút thanh toán động .
 6. Nhấp vào để lưu . Những thay đổi được áp dụng cho tất cả các sản phẩm sử dụng mẫu thay thế.